IN - LogotipoAntoni Giner Tarrida - La  tutoria i el tutor avui

Resum

L’article pretén abordar la necessitat que hi ha avui en dia de què l’acció tutorial que es porta a terme als centres educatius sigui consistent i treballi per al creixement de l’alumnat, propiciant-li referents que l’orientin en el seu camí. S’han fet avenços, doncs la majoria dels docents i tècnics ho recolzen i les lleis també van en aquest sentit; ara queda el més difícil, que és fer arribar la pràctica a tota la comunitat. Aquesta ha de ser basada en la qualitat, és a dir, que el treball tutorial sigui real i proper, i en el compromís de treball de tot l’equip docent.

Paraules clau

Tutoria, relació, acompanyament, construcció identitat, formació.

Resumen

Este articulo pretende abordar la necesidad que existe hoy en dia de que la acción tutorial que se lleva a cabo en los centros educativos sea consistente y trabaje para el crecimiento del alumno, propiciándole referentes que le orienten en su camino. Se han hecho avances, pues a mayoría de los docentes y técnicos lo apoyan así como las leyes que avanzan en este sentido; pero ahora queda lo más difícil, que es el hecho de hacer llegar la práctica a toda la comunidad. Esta debe basarse en la calidad, es decir, que el trabajo tutorial sea real y próximo, y en el compromiso de trabajo de todo el equipo docente.

Palabras clave

Tutoría, relación, acompañamiento, construcción identidad, formación.

Copyright y todos los derechos reservados - ISSN: 1989-0966

Per citar l'article

“Giner, A. (2011). La tutoria i el tutor avui. IN. Revista Electrònica d’Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa, V. 2, n. 2, PAGINES 95-102. Consultado en http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol2_num2/giner/index.html en (poner fecha)”