IN - LogotipoLos planes de convivencia como documento activo del  centro y para el centro.  Andrés Nadal Cristóbal, Margarita Vives Barceló y Mª Carmen Capella

Resum

Aquesta investigació reflecteix la realitat de la implicació de la comunitat educativa dels IES de les Illes Balears en la confecció de plans de convivència. Primer de tot es fa una reflexió sobre el conflicte als centres escolars i les diferents formes d’intervenció. També es presenta una revisió del marc legal dels plans de convivència a les Illes Balears. En darrer terme s’ha demanat als orientadors i caps d’estudis sobre el grau de conflicte als seus centres, com també les tècniques utilitzades per detectar-lo. Altres qüestions han intentat esbrinar la implicació dels pares, professors i alumnes en la confecció del pla de convivència del seu centre i quina ha estat la difusió del pla entre la comunitat educativa.

Paraules clau

convivència, plans de convivència, comunitat educativa

Resumen

Esta  investigación refleja la realidad de la implicación de la comunidad educativa de los IES de las Islas Baleares en la confección de los planes de convivencia. Primeramente se hace una reflexión sobre el conflicto en los centros escolares y las diferentes formas de intervención. También se presenta una revisión del marco legal de los Planes de Convivencia en las Islas Baleares. Por último se ha preguntado a los orientadores y jefes de estudio sobre el grado de conflicto en sus centros así como las técnicas utilizadas para la detección del mismo. Otras  cuestiones han intentado averiguar la implicación de padres, profesores y alumnos en la confección del plan de convivencia de su centro y cuál ha sido la difusión del plan entre la comunidad educativa.

Palabras Clave

Conflicto, convivencia, clanes de convivencia, comunidad educativa

Copyright y todos los derechos reservados - ISSN: 1989-0966

Per citar l’article

“Nadal, A., Vives, M., Capella, C. (2008). Los planes de convivencia como documento activo del centro y para el centro. IN. Revista Electrònica d’Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa, V. 1, n. 0, PAGINES 203-224. Consultado en http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol1_num0/nadal_vives_capella/index.html de l’article en (posar data)”