IN - LogotipoParlar i escriure per aprendre Ciències Socials. Les competències lingüístiques i la formació democràtica dels joves.  Neus González, Dolors Bosch i Montserrat Casas.

6. Consideracions finals

6.1. Consideracions dels textos

Recordem que la consigna que es va donar als estudiants era: l’elaboració d’un article periodístic on es justifiqués per què l’explotació laboral infantil vulnera els drets dels infants i què creien que es podia fer per evitar-ho.

D’acord amb aquesta consigna, tots els textos dels estudiants són textos justificatius i interpretatius, però cal fer ressaltar les constatacions següents.

Un text justificatiu, perquè sigui complert i pertinent, ha d’incorporar necessàriament fragments descriptius que situen, informen del tema, problema, fet o situació que es pretén justificar. Fragments explicatius que donin els elements causals necessaris per donar completesa i pertinença a la justificació. Finalment la incorporació de la part interpretativa representa l’evidència que s’ha entès el problema, concretada aquesta evidència en el grau i en la forma d’implicació de l’estudiant, per trobar perspectives de millorar en el futur i formes individuals o col·lectives d’intervenció.

També sembla evident que per arribar a aquest text final, cal identificar i treballar prèviament, i de manera parcial, les característiques de cada tipologia de text. És a dir, cal que els estudiants identifiquin i elaborin descripcions i explicacions completes i pertinents.

Per arribar a la justificació cal una rigorosa i abundant informació del tema. Només es pot escriure el que se sap. El professorat ha de facilitar la cerca d’informació i utilitzar les estratègies didàctiques adequades perquè els estudiants la puguin interpretar, per convertir-la en coneixement.

Tots els textos tenen un bon nivell de pertinència, però els nivells de completesa son diferents. Hi ha un grau d’implicació acceptable; d’alguna manera es pot entendre que hi ha l’empatia suficient per posar-se en el lloc de l’infant explotat. En tots els textos es proposen o es consideren possibles solucions per millorar la situació d’aquests nens. Es pot considerar que els estudiants han entès el problema i que demostren o expressen un acceptable nivell d’implicació, per poder pensar camins d’intervenció individuals o col·lectius que facilitin la resolució del conflicte.

6.2. Valoracions d’alumnes

Per il·lustrar aquest apartat recollim les opinions i valoracions dels estudiants.

“Parlem del perquè de les coses, fem exercicis amb el grup de quatre i després posem les nostres opinions dels temes. A vegades també fem més grups i parlem d’un mateix tema, però amb diferents opinions i fem un debat. Amb això ens ensenyen a pensar, ens ensenyen a parlar i a comparar punts de vista (...) A mi aquestes classes m’agraden molt, amb aquests temes aprenc moltes coses i també a respectar opinions diferents.” (G. M).

“Cadascú diu el que pensa i el que sap. S’aprèn molt perquè tu vas escoltant les opinions dels teus com les opinions dels teus companys i expressant el que tu penses i alhora el que tens mal entès o el que has après malament. És divertit perquè al mateix temps que t’estàs divertint aprens molt” (H.P)
“Ens organitzem en grups molt variats per treballar. No treballem només el llibre, ens serveix de consulta o ajuda. A mi em sembla que aquesta manera de fer classe és molt positiva, s’aprèn millor, és menys palo, i a part ens ajuda amb altres aspectes, com aprendre a participar a classe” (D.P)
“Aprenem a raonar o a pensar en veu alta, a explicar el que es pensa, aprenem a argumentar, a fer debats. Raonar coses, fer-les creïbles a qui les escolta. Amb aquestes classes d’escoltar i raonar és més fàcil aprendre els temes perquè en pots parlar amb els professors i amb els companys i s’entén més fàcilment” (S.S)

6.3. Valoracions dels docents

Com a docents podríem fer les següents afirmacions, encara que moltes d’elles ja les sabem des de les teories de l’aprenentatge, però no per això menys importants quan es constaten i es comproven en la vida quotidiana de l’aula:

La necessitat d’explicitar a l’alumnat el que pretenem que aprenguin. En l’experiència que ens ocupa ha quedat absolutament clar que l’explicitació o la intencionalitat pública sobre com treballar les habilitats i les competències n’ha facilitat el seu aprenentatge que s’ha concretat i evidenciat en les produccions escrites de l’alumnat.

Els alumnes han comprovant que el diàleg i el treball en grup els serveix per aprendre millor, els serveix per aprendre els uns dels altres i els crea la necessitat d’aprendre més. Les professores hem comprovat que el treball en grup i la conversa sobre un tema d’estudi, estructura el coneixement, facilita que realment la informació es converteixi en coneixement i que el discurs social sigui un discurs ben entès, ben raonat i ben argumentat

Els debats a partir de punts de vista contraposats sobre un mateix problema, ajuda als nois i noies a una permanent pràctica democràtica: saber defensar el punt de vista propi, saber escoltar, sentir-se escoltats i considerar la possibilitat d’arribar a acords a partir del consens o del respecte a les opinions divergents. Tot això afavorir una formació personal basada en la solidaritat, en la participació i en el compromís per aconseguir un món més just.

Malgrat la importància de totes i cada una d’aquestes competències i la necessitat de treballar-les totes a l’escola, són, sense cap mena de dubte, les competències de justificar, d’interpretar i d’argumentar les que permeten comprendre millor la complexitat de la realitat social, així com la relativitat del mateix coneixement social. Són, també, les que millor activen la capacitat de crear, defensar, modificar o reforçar l’opinió personal i els criteris d’anàlisi dels fets, situacions, fenòmens o actuacions socials i són les que millor permeten crear actituds d’intervenció per participar en la construcció d’un millor futur.

També, voldríem deixar constància de la bondat del treball en equip del professorat. Tots sabem que és necessari, però aquí volíem afegir que també és gratificant. Les decisions conjuntes sobre el que volíem ensenyar i com, la selecció tant dels continguts com de les activitats, la valoració dels resultats obtinguts a l’aula, les interpretacions discutides dels encerts i dels errors, permeten que les intervencions siguin, no només ajustades a l’aula, en totes les situacions que faci falta, sinó també coherents amb els plantejaments inicials i per tant, altament satisfactori des de la perspectiva professional.

I finalment, unes últimes reflexions sobre la necessitat d’incorporar com a eix bàsic de l’ensenyamnet de les CCSS les competències lingüístiques. Hem constatat que aquests aprenentatges s’han de fer a les classes de CCSS. És a dir, que el professor de CCSS s’ho ha de plantejar com a tasca pròpia i ha de dedicar el temps que calgui per aconseguir que els estudiants aprenguin a parlar i a escriure CCSS i a comunicar amb correcció i precisió els coneixemnets pròpis d’aquestes ciència. L’ensenyamet de les competències lingüístiques s’ha de programar com qualsevol altre contingut i s’ha de treballar a l’aula de manera intencionada i sistemàtica. Tant el professorat com l’alumnat han de ser conscients del “que s’ha de fer”, del “com s’ha de fer” i del “per a què serveix”.
El domini de les competències lingüístiques permet als nois i a les noies expressar i compartir el que han après. En la mesura que comparteixen i contrasten els seus coneixements, les seves opinions i els seus dubtes amb altres companys o amb els professors, més possibilitats tenen de comprendre i de interpretar el món on viuen, i d’adquirir les eines o els instruments per a rebutjar els radicalismes i els dogmatismes i poder participar activament en una societat democràtica.
Insistim, també en que l’adquisició d’aquestes competències lingüístiques, afavoreix la formació d’un pensament relatiu i complex, crea actituds de diàleg i negociació i rebutja qualsevol forma de dogmatisme o d’intransigència, actituds fonamentals per a la convivència en una societat democràtica.
* Article basat en la recerca recollida en: Casas, M. (coord.), Barceló, V,, Bosch, D., Canals, R., Domènech, A., Freixenet, D., Gonzàlez, N. i Oriol, M. Ensenyar a parlar i a escriure ciències socials. Col.lecció Premi de Pedagogia. Rosa Sensat. Barcelona, juliol de 2005.


Copyright y todos los derechos reservados - ISSN: 1989-0966

Per citar l’article

“González, N., Bosch, D., Casas, M. (2008). Parlar i escriure per aprendre Ciències Socials. Les competències lingüístiques i la formació democràtica dels joves. IN. Revista Electrònica d’Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa, V. 1, n. 0, PAGINES 139-170. Consultado en
http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol1_num0/bosch_glez_casas/index.html de l’article en (posar data)”